vraag

Wie kan u vertegenwoordigen?

antwoord

Indien u niet in staat bent om uw rechten zelf uit te oefenen, doet uw vertegenwoordiger dit. In drie gevallen wordt een vertegenwoordiger aangesteld:De patiënt is minderjarigDe rechten van minderjarigen worden uitgeoefend door de ouders of voogd. De beroepsbeoefenaar dient wel te oordelen of de minderjarige niet oud en rijp genoeg is om zelf zijn rechten uit te oefenen.De patiënt heeft een beschermingsstatuut van verlengde minderjarigheid of van onbekwaamverklaringVerlengde minderjarigheid is een beschermingsstatuut voor personen met een ernstige mentale handicap van bij de geboorte of de eerste levensjaren. Onbekwaamverklaring is bedoeld voor personen die zeer ernstig en aanhoudend psychisch ziek zijn en personen met een zeer diepe mentale handicap.Voor deze personen wordt een vertegenwoordiger aangesteld die hun rechten plaatsvervangend uitoefent. De ouders of de voogd oefenen het vertegenwoordigingsrecht uit. Het is wel de bedoeling dat de beroepsbeoefenaar de patiënt zelf zoveel mogelijk betrekt bij het uitoefenen van zijn rechtenDe patiënt is een wilsonbekwame meerderjarigeWilsonbekwame meerderjarigen zijn volwassenen die zelf niet in staat zijn hun rechten uit te oefenen. Denk bijv. aan dementie of coma. Of iemand wilsonbekwaam is of niet, wordt door een beroepsbeoefenaar beoordeeld. Ook hier dient de patiënt zoveel mogelijk te worden betrokken bij de uitoefening van zijn rechten.Indien u reeds vroeger een vertegenwoordiger hebt aangeduid worden uw rechten uitgeoefend door deze persoon.Indien u echter niet vooraf een vertegenwoordiger hebt aangeduid, gelden de volgende regels:samenwonende echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partnerwanneer er geen partner is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarig kindwanneer er geen kind is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: één van uw ouderswanneer er geen ouder is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarige broer of zuswanneer er geen broer/zus is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: de beroepsbeoefenaar, in multidisciplinair overleg

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!