Veelgestelde vragen

We make law accessible

Medische fout

Wat dient u te bewijzen?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na…

Lees meer

Medische aansprakelijkheid

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na…

Lees meer

Hoe is de aansprakelijkheid bij medische experimenten in België geregeld?

Het aansprakelijkheidssysteem wordt geregeld door artikel 29 van de Wet Experimenten van 7 mei…

Lees meer

Bestaat er een medisch tuchtcollege in België om een klacht in te dienen tegen een arts?

In ons land bestaan er geen “medische tuchtcolleges” zoals in Nederland. In België is er per…

Lees meer

Moet ik per se naar de rechtbank gaan om een schadevergoeding te bekomen?

Nee, zeker niet. De minnelijke weg verdient altijd de voorkeur. Meer in het bijzonder wordt er…

Lees meer

Hoe kan ik mijn arts aanklagen?

Indien er sprake is van een medische fout kan men zich (o.m) richten tot de burgerlijke rechtbank.

Lees meer

Wat is een medische fout?

Medische fouten zijn, anders dan complicaties, gevallen waar onbedoelde schade optrad waarbij dat…

Lees meer

Medisch dossier

Kan ik van mijn huisarts vragen om (foutieve of niet relevante) gegevens uit mijn dossier te verwijderen en niet meer door te geven aan andere zorgverleners ?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het verzet tegen het meedelen van medische (en zeker persoonlijke) gegevens aan derden en anderzijds het verzet tegen de opname en het bijhouden van gegevens in het medisch dossier.

Lees meer

Kan ik het medisch dossier opvragen van mijn overleden vader?

Als zoon of dochter kunt u geen kopie krijgen van het medisch dossier van uw vader, maar u kan wel een inzage vragen via een arts naar keuze. Het verzoek om inzage moet weliswaar voldoende gemotiveerd en gespecifieerd zijn. Op basis van deze motivering zullen alsdan de gegevens van het dossier beschikbaar worden gesteld die hieromtrent van belang zijn.

Lees meer

Heeft mijn nieuwe huisarts toegang tot mijn Globaal Medisch Dossier (GMD)?

Uw nieuwe huisarts zal uw GMD overnemen van uw vorige huisarts. Aangezien een huisarts hiervoor per kalenderjaar een honorarium mag aanrekenen (dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald), zal uw nieuwe huisarts het GMD pas overnemen van zijn voorganger van zodra het lopende jaar om is. Een GMD overnemen in het midden van een lopend jaar is immers administratief omslachtig.

Lees meer

Kan ik mijn medisch dossier nog opvragen bij mijn huisarts na meer dan 20 jaar?

Ja. Volgens de Code van geneeskundige Plichtenleer zijn alle artsen verplicht de medische dossiers gedurende 30 jaar te bewaren, te rekenen vanaf het laatste contact met de patiënt.

Lees meer

Moet ik betalen voor een kopie van mijn medisch dossier?

Dit klopt inderdaad. Deze bedragen werden wettelijk vastgelegd (geplafonneerd). De beroepsbeoefenaar of verzorgingsinstelling heeft het recht maximaal een bedrag van 0,10 EUR aan te rekenen per gekopieerde pagina tekst. Voor een afschrift met betrekking tot medische beeldvorming, mag maximaal 5 EUR per gekopieerd beeld worden gevraagd. De totale kostprijs van een afschrift van een patiëntendossier mag ten slotte nooit hoger zijn dan 25 EUR.

Lees meer

Heb ik het recht om een kopie van mijn medisch dossier op te vragen in een ziekenhuis?

Elke patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier in te kijken. De zorgverlener/ziekenhuis moet u binnen de 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag inzage verlenen. (Art. 9 Wet Patiëntenrechten). Daarnaast heeft u tevens het recht op een kopie van uw dossier. Dat kan zowel een papieren als digitale versie zijn. Men kan u hiervoor maximaal 25 euro vragen.. Vaak vindt u op de site van het desbetreffende ziekenhuis zo’n verzoekformulier dewelke u moet indienen. In bepaalde gevallen kan dit zelfs gewoon telefonisch opgevraagd worden.

Lees meer

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Hiervoor moet je een aanvraagformulier indienen bij de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis. Dit formulier kan je gewoon opvragen bij deze ombudsdienst. Hierna zijn ze dan verplicht om het volledige dossier over te maken.

Lees meer

RECHTSBIJSTAND

Aangaande het recht op gratis rechtsbijstand

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Komt mijn rechtsbijstandsverzekeraar tussen voor medische fouten?

Inderdaad. De rechtsbijstandsverzekeraar (vervat in uw familiale verzekering) komt tussen voor volgende kosten:

Lees meer

Patientenrechten

Kan ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis een ambulance mij moet voeren?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Mag ik een opgenomen gesprek tussen mezelf en mijn arts gebruiken als bewijs?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Vertegenwoordiging

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

DNR code

Volgens de Wet Patiëntenrechten (art. 11 §1) kan u als patiënt een klacht neerleggen in verband met de uitoefening van uw patiëntenrechten. Als patiënt heeft u o.m. het recht op informatie omtrent uw gezondheidstoestand en een geplande ingreep/behandeling (incl. de risico’s, alternatieve behandelingen, …). Indien u van oordeel bent dat de arts op dit vlak tekort heeft geschoten, kan u zich hiervoor wel degelijk richten tot de ombudsdienst.

Lees meer

Wat verstaat men onder ‘het recht op geïnformeerde toestemming

Het is niet mogelijk om een behandeling op te starten, verder of stop te zetten ZONDER uw toestemming.

Lees meer

Op welke informatie heb ik recht als patiënt?

U heeft als patiënt het recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke  evolutie ervan. De zorgverstrekker moet u dus zo goed mogelijk inlichten over de diagnose, de behandeling, de geneesmiddelen, de kostprijs, ….

Lees meer

Kan ik klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis voor een gebrek aan communicatie?

Volgens de Wet Patiëntenrechten (art. 11 §1) kan u als patiënt een klacht neerleggen in verband met de uitoefening van uw patiëntenrechten. Als patiënt heeft u o.m. het recht op informatie omtrent uw gezondheidstoestand en een geplande ingreep/behandeling (incl. de risico’s, alternatieve behandelingen, …). Indien u van oordeel bent dat de arts op dit vlak tekort heeft geschoten, kan u zich hiervoor wel degelijk richten tot de ombudsdienst.

Lees meer

Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking is getreden, legt de rechten van de patiënten op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat.

Lees meer

FONDS VOOR MEDISCHE ONGEVALLEN

Kan ik alsnog verdere stappen ondernemen wanneer ik schade heb geleden door een operatie maar de kans heel klein is dat ik kan aantonen dat de betrokken arts een fout heeft gemaakt?

Voor schade als gevolg van een gezondheidszorg, veroorzaakt door een ongeval zonder dat iemand aansprakelijk is, werd een nieuw begrip in de wet opgenomen: het “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”. Indien bij een dergelijk medisch ongeval ernstige schade is opgetreden, kan het Fonds aan u of de een zelfde schadevergoeding uitkeren als bij een aansprakelijkheid.

Lees meer

Schadevergoeding

Aangaande het recht op gratis rechtsbijstand

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Heeft u recht op schadevergoeding?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Hoe wordt mijn schade eigenlijk berekend?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer