Aangaande het recht op gratis rechtsbijstand

vraag

Aangaande het recht op gratis rechtsbijstand

antwoord

Komt mijn rechtsbijstandsverzekeraar tussen in de kosten van mijn advocaat en mijn raadsgeneesheer?

Inderdaad. De rechtsbijstandsverzekeraar (vervat in uw familiale verzekering) komt tussen voor volgende kosten:

  • alle procedurekosten;
  • de kosten van een advocaat;
  • de kosten van een deskundige (zowel een eigen deskundige als een gerechtsdeskundige);
  • de kosten van een eventuele gedwongen uitvoering;

Let wel op: u dient op voorhand de toelating te vragen voor deze bijstand. Zij kan immers steeds weigeren wanneer zij gegronde redenen heeft. Bovendien kan u ook best vooraf nagaan of er sprake is van een maximum bedrag van kosten waarin zij tussenkomt.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Heeft u recht op schadevergoeding?

vraag

Heeft u recht op schadevergoeding?

antwoord

Aansprakelijkheid van zorgverlener/zorginstelling

Burgerlijke rechtbank: indien er sprake is van een medische fout kan u zich richten tot de burgerlijke rechtbank.

Om de beroepsbeoefenaar aansprakelijk te kunnen stellen, dienen in principe drie elementen bewezen te worden:

Een fout
Schade
Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade
Bij bewijs van deze drie elementen, heeft u als slachtoffer recht op een integrale schadevergoeding.

Het bewijs van deze drie componenten is echter vaak moeilijk en zeer delicaat.

Dit geldt des te meer wanneer er verschillende partijen betrokken zijn bij de medische behandeling: de behandelende arts(en), het verpleegkundig personeel, het medisch team, het ziekenhuis… De verschillende zorgverstrekkers hebben elk hun specifieke taken. Dit maakt dat bij de zoektocht naar de medische aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden met een complex geheel van verschillende (rechts)regels. Wij gaan na op welke manier u uw zorgverstrekker dan wel zorginstelling voor de geleden schade kan aanspreken.

Het is hierbij belangrijk om zo snel mogelijk een kopie van uw medisch dossier op te vragen en advies in te winnen over uw kansen om een rechtszaak te winnen.

Om deze inschatting te kunnen maken, werken wij samen met eigen deskundigen.

Strafrechtbank: er kan ook sprake zijn van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij handelingen door een zorgverstrekker die strafbaar zijn volgens het strafrecht.

Voorbeelden hiervan zijn:

Opzettelijke slagen en verwondingen (art. 392, 398 ev. Sw.)
Onopzettelijke slagen en verwondingen (art. 418 ev. Sw.)
Schuldig hulpverzuim (art. 422bis Sw.)
Schending van het beroepsgeheim (art. 488 Sw.)

U kan hiervoor klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoeksrechter om op die manier een schadevergoeding trachten te bekomen.

Geen (bewezen) aansprakelijkheid van zorgverlener

Zoals reeds vermeld kan u ook schade lijden ten gevolge van een medisch ongeval zónder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverstrekker of de zorginstelling aanwezig is óf kan worden aangetoond.

Voor de vergoeding van de schade in dergelijke gevallen werd het Fonds voor Medische Ongevallen in het leven geroepen. De procedure van het Fonds is gratis.

Let wel op: Het Fonds is alleen bevoegd voor schade veroorzaakt vanaf 2 april 2010.

Er zijn daarnaast strikte voorwaarden bepaald waaraan de schade moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor vergoeding. De schade van het slachtoffer moet immers voldoende ernstig zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding door het Fonds. Onder “ernstig” verstaat het Fonds:

een patiënt die lijdt aan een blijvende invaliditeit van 25% of meer;
een patiënt die gedurende minstens zes maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden volledig invalide is;
een patiënt die overleden is;
bijzonder ernstige verstoringen in de levensomstandigheden, ook economisch, die het gevolg zijn van het medisch ongeval

Indien u dit wenst, kunnen wij u bijstaan in de procedure bij het Fonds voor de Medische Ongevallen

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Hoe wordt mijn schade eigenlijk berekend?

vraag

Hoe wordt mijn schade eigenlijk berekend?

antwoord

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het  Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Die lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!