Kan ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis een ambulance mij moet voeren?

vraag

Kan ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis een ambulance mij moet voeren?

antwoord

Nee, dat is het enige moment waarop u niet de vrije keuze hebt om te kiezen welke arts u behandelt en in welk ziekenhuis dat gebeurt.

Er wordt bij deze beslissing met veel aspecten rekening gehouden: welke behandeling is nodig? Welk ziekenhuis is het dichtst? Hoe druk is het verkeer? Welke ambulance is vrij?

Indien u een klacht heeft, kan u altijd terecht bij de ombudsdienst van het desbetreffende ziekenhuis of, in laatste instantie, bij de Federale Overheidsdienst voor Patiëntenrechten.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Mag ik een opgenomen gesprek tussen mezelf en mijn arts gebruiken als bewijs?

vraag

Mag ik een opgenomen gesprek tussen mezelf en mijn arts gebruiken als bewijs?

antwoord

De informatieplicht van de arts (vervat in de WPR) is niet altijd eenvoudig om te bewijzen. Het gebeurt dan ook al eens dat u als patiënt het gesprek opneemt om nadien over het nodige bewijsmateriaal te beschikken. Maar kan u dit gebruiken?
De belangrijkste regels vindt u hieronder:

U mag een gesprek met een arts alleszins voor privégebruik opnemen, al dan niet met toestemming van de arts.

In een procedure kan u de opname wel degelijk gebruiken wanneer u de toestemming van de arts hebt verkregen of deze hebt verwittigd over de geluidsopname.

Wanneer u geen toestemming van de arts hebt verkregen en de opname aldus stiekem hebt gemaakt, is het een ander verhaal. In de rechtsleer en rechtspraak bestaat hierover vooralsnog geen eenduidigheid. Nochtans heeft het Hof van Cassatie hieromtrent beslist dat ook in dat geval een zakelijk gesprek in principe kan gebruikt worden als bewijs, tenzij er listen of kunstgrepen werden gebruikt om het één en ander te bekomen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Vertegenwoordiging

vraag

Wie kan u vertegenwoordigen?

antwoord

Indien u niet in staat bent om uw rechten zelf uit te oefenen, doet uw vertegenwoordiger dit. In drie gevallen wordt een vertegenwoordiger aangesteld:

De patiënt is minderjarig

De rechten van minderjarigen worden uitgeoefend door de ouders of voogd. De beroepsbeoefenaar dient wel te oordelen of de minderjarige niet oud en rijp genoeg is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

De patiënt heeft een beschermingsstatuut van verlengde minderjarigheid of van onbekwaamverklaring

Verlengde minderjarigheid is een beschermingsstatuut voor personen met een ernstige mentale handicap van bij de geboorte of de eerste levensjaren. Onbekwaamverklaring is bedoeld voor personen die zeer ernstig en aanhoudend psychisch ziek zijn en personen met een zeer diepe mentale handicap.

Voor deze personen wordt een vertegenwoordiger aangesteld die hun rechten plaatsvervangend uitoefent. De ouders of de voogd oefenen het vertegenwoordigingsrecht uit. Het is wel de bedoeling dat de beroepsbeoefenaar de patiënt zelf zoveel mogelijk betrekt bij het uitoefenen van zijn rechten

De patiënt is een wilsonbekwame meerderjarige

Wilsonbekwame meerderjarigen zijn volwassenen die zelf niet in staat zijn hun rechten uit te oefenen. Denk bijv. aan dementie of coma. Of iemand wilsonbekwaam is of niet, wordt door een beroepsbeoefenaar beoordeeld. Ook hier dient de patiënt zoveel mogelijk te worden betrokken bij de uitoefening van zijn rechten.

Indien u reeds vroeger een vertegenwoordiger hebt aangeduid worden uw rechten uitgeoefend door deze persoon.

Indien u echter niet vooraf een vertegenwoordiger hebt aangeduid, gelden de volgende regels:

samenwonende echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner
wanneer er geen partner is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarig kind
wanneer er geen kind is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: één van uw ouders
wanneer er geen ouder is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarige broer of zus
wanneer er geen broer/zus is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: de beroepsbeoefenaar, in multidisciplinair overleg

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

DNR code

vraag

DNR code? Wat is het en waarom is het belangrijk?

antwoord

In ziekenhuizen dienen frequent beslissingen te worden genomen in verband met het al dan niet reanimeren van patiënten. In overleg met de Commissie Medische Ethiek is een reanimatiebeleid gegroeid om te vermijden dat patiënten die in een medisch uitzichtloze situatie verkeren, nodeloos gereanimeerd worden of op de afdeling Intensieve Zorgen terechtkomen.

De gebruikte code hiervoor is DNR (DNR=‘Do Not Resuscitate’, ‘Do Not Reanimate’ of ‘Reanimeer Niet’) en handelt over de afbouw of het stopzetten van een therapie of het niet meer opstarten van een (nieuwe) therapie edm.

Met deze code geven de artsen aan wat er voor een bepaalde patiënt(e) nog wenselijk en zinvol is qua therapieverstrekking.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende DNR-codes:

 • code 0:  er is geen therapiebeperking, de patiënt wordt maximaal behandeld.
 • code 1:  In deze situatie krijgt de patiënt alle nodige levensverlengende medische zorgen, maar ingeval van een hartstilstand zal geen hartmassage of elektrische defibrillatie (verklarende woordenlijst) meer toegepast worden.
 • code 2: er wordt niet meer gereanimeerd en de bestaande medische zorgen worden ook niet meer uitgebreid, de specifiek aangeduide levensverlengende behandelingen worden niet meer gestart.
 • code 3: er wordt niet meer gereanimeerd, er wordt geen enkele levensverlengende behandeling nog gestart en de lopende levensverlengende behandelingen worden afgebouwd/gestopt , meestal in het licht van een naderend en onafwendbaar     levenseinde.

Deze DNR codering wordt, in overleg met andere zorgverleners, door de arts ingesteld.  Een DNR-besluit wordt zoveel als mogelijk gecommuniceerd met de familie en de patiënt. De patiënt kan dit onderwerp ook steeds zelf met zijn/haar arts bespreken.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Wat verstaat men onder ‘het recht op geïnformeerde toestemming

vraag

Wat verstaat men onder ‘het recht op geïnformeerde toestemming?

antwoord

Het is niet mogelijk om een behandeling op te starten, verder of stop te zetten ZONDER uw toestemming.

De beroepsbeoefenaar dient u hierbij vooraf (bijv. alvorens u zich op de operatietafel bevindt) grondig te informeren over de gewenste behandeling zodoende u  voldoende weet om een oordeel te vormen, zoals:

 • Het doel (bijv.: dient de tussenkomst om een diagnose te stellen of om een operatie uit te voeren?)
 • De aard (bijv.: is het een pijnlijke tussenkomst of niet?)
 • De urgentie (bijv.: kan de tussenkomst worden uitgesteld of niet?)
 • De duur en de frequentie (bijv.: hoe lang en hoe vaak zal de tussenkomst nodig zijn?)
 • De nevenwerkingen en de risico’s
 • Eventuele nazorg
 • Mogelijke alternatieven
 • De financiële gevolgen (bijv. de honoraria, het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar)
 • De mogelijke gevolgen bij weigering (bijv. kans op sterfte, kans op achteruitgaan)

Deze toestemming kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend zijn.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Op welke informatie heb ik recht als patiënt?

vraag

Op welke informatie heb ik recht als patiënt?

antwoord

U heeft als patiënt het recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. De zorgverstrekker moet u dus zo goed mogelijk inlichten over de diagnose, de behandeling, de geneesmiddelen, de kostprijs, …. Hierbij heeft u ook patiëntenrechten voor inzage in het dossier. De zorgverstrekker moet daarbij ook advies geven over wat u het beste doet en niet doet in uw geval en wat de gevolgen zijn van uw beslissing.

Naast het recht om te weten heeft u ook het recht om NIET te weten, wat betekent dat u zelf kan kiezen om niet geïnformeerd te worden. Stel bijv. dat u onderzocht wordt in het kader van een onderzoek naar kanker, maar dat ze hierdoor ook te weten zijn gekomen dat u drager bent van een ongeneeslijke ziekte. U kan op voorhand laten weten dat u enkel de informatie wenst te weten waarvoor u specifiek wordt onderzocht.

In een aantal situaties kan de beroepsbeoefenaar wel beslissen om u tegen uw wil in te informeren. Hij is daartoe verplicht wanneer hij van oordeel is dat hij anders uw gezondheid of die van derden ernstig in gevaar brengt. Denk daarbij bijv. aan een besmettelijke ziekte. De beroepsbeoefenaar moet hiervoor wel vooraf een andere beroepsbeoefenaar raadplegen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Kan ik klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis voor een gebrek aan communicatie?

vraag

Kan ik klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis voor een gebrek aan communicatie?

antwoord

Volgens de Wet Patiëntenrechten (art. 11 §1) kan u als patiënt een klacht neerleggen in verband met de uitoefening van uw patiëntenrechten. Als patiënt heeft u o.m. het recht op informatie omtrent uw gezondheidstoestand en een geplande ingreep/behandeling (incl. de risico’s, alternatieve behandelingen, …). Indien u van oordeel bent dat de arts op dit vlak tekort heeft geschoten, kan u zich hiervoor wel degelijk richten tot de ombudsdienst.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

vraag

Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

antwoord

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking is getreden, legt de rechten van de patiënten op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat.

Hij bepaalt immers duidelijk aan welke regels de zorgverstrekker zich dient te houden en waarop u als patiënt kan rekenen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!