Wat dient u te bewijzen?

vraag

Wat dient u te bewijzen?

antwoord

U dient als slachtoffer het bewijs te leveren van een fout van de zorgverlener, het bestaan van de schade en het causaal verband tussen de fout en de schade. Het gebruik van dergelijke foutaansprakelijkheid is in de medische sector echter ver van ideaal. Bij medische (be)handelingen kunnen verschillende partijen betrokken zijn: de behandelende arts(en), het verpleegkundig personeel, het medisch team, het ziekenhuis… De verschillende zorgverstrekkers hebben elk hun specifieke taken. Het bewijs van een fout, schade en het causaal verband is dan ook vaak moeilijk en zeer delicaat.

Complexiteit aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is complex:

Wie kan in aansprakelijkheid worden aangesproken?
Wie is de bewaarder van de gebrekkige zaak?
Gaat het om een contractuele of extracontractuele verbintenis?
Het instellen van een rechtszaak is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Idealiter laat u zich hierin bijstaan door een advocaat.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Medische aansprakelijkheid

vraag

Wat is medische aansprakelijkheid en wanneer is het van toepassing?

antwoord

Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid: iemand wordt aansprakelijk gehouden wanneer hij of zij aan de door de wet voorgeschreven voorwaarden voor een aansprakelijkheid voldoet. Iemand kan zich ook verantwoordelijk voelen voor iets of iemand zonder dat dit juridische gevolgen dient te hebben.

 

Er wordt gesproken van medische aansprakelijkheid of aansprakelijkheid bij een medische fout wanneer de arts (zorgverlener) aansprakelijk is voor fouten bij de behandeling en de patiënt hierdoor schade heeft geleden. Medische aansprakelijkheid -en dus aansprakelijkheid bij een medische fout- kan worden weerhouden wanneer de zorgverlener niet die zorg heeft aan de dag gelegd “die van een soortgelijk arts, geplaatst in dezelfde omstandigheden kan worden verwacht”. Maar, meestal is de relatie niet beperkt tot patiënt en arts. Bij een behandeling in (bvb.) een ziekenhuis zullen verschillende artsen samen optreden of kan het zijn dat uw arts wordt bijgestaan door één of meerdere hulppersonen. Dit maakt dat bij de zoektocht naar de medische aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden met een complex geheel van verschillende (rechts)regels. De relatie tot uw zorgverstrekker kan contractueel of buitencontractueel van aard zijn. Wij gaan na op welke manier u uw arts, geneesheer, zorgverstrekker, dan wel zorginstelling voor de geleden schade kan aanspreken.

 

In sommige gevallen bent u het slachtoffer van een medisch ongeval zonder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverstrekker of de zorginstelling kan worden weerhouden. In dit geval is er sprake van een complicatie ten gevolge van uw  behandeling en kan u zich wenden tot het Fonds voor de Medische Ongevallen.

 

Hulp nodig om een zorgverlener aansprakelijk te stellen na een medische fout? Neem contact met ons op en ontvang een eerste gratis advies.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Hoe is de aansprakelijkheid bij medische experimenten in België geregeld?

vraag

Hoe is de aansprakelijkheid bij medische experimenten in België geregeld?

antwoord

Het aansprakelijkheidssysteem wordt geregeld door artikel 29 van de Wet Experimenten van 7 mei 2004:

Art. 29. § 1. De opdrachtgever is, zelfs foutloos, aansprakelijk voor de schade die de deelnemer (of, in het geval van overlijden, zijn rechthebbenden) opliepen en die een rechtstreeks dan wel indirect verband met de (experimenten) vertoont; iedere contractuele bepaling tot beperking van deze aansprakelijkheid wordt nietig geacht.

Artikel 29 §1 bepaalt aldus een foutloze aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever, hetgeen inhoudt dat:

  • de patiënt zich bij het voordoen van schade ten gevolge van een experiment onmiddellijk tot de opdrachtgever kan wenden (lees: een centraal aanspreekpunt);
  • de patiënt enkel een bewijs moet leveren van het bestaan van schade ten gevolge van het experiment. Men dient aldus geen fout aan te tonen, wat in het gemeen recht normaliter wel vereist is.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Bestaat er een medisch tuchtcollege in België om een klacht in te dienen tegen een arts?

vraag

Bestaat er een medisch tuchtcollege in België om een klacht in te dienen tegen een arts?

antwoord

In ons land bestaan er geen “medische tuchtcolleges” zoals in Nederland. In België is er per ziekenhuis vooreerst een ombudsdienst, dewelke uw klacht zal behandelen. Bovendien kan u klacht neerleggen bij de Orde van Geneesheren, en meer bepaald bij de Provinciale Raad waaronder de arts zijn medische activiteit uitoefent. Voor het bekomen van een schadevergoeding dient u echter in vele gevallen naar de rechtbank te stappen.

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende site: http://www.health.belgium.be/nl.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Moet ik per se naar de rechtbank gaan om een schadevergoeding te bekomen?

vraag

Moet ik per se naar de rechtbank gaan om een schadevergoeding te bekomen?

antwoord

Nee, zeker niet. De minnelijke weg verdient altijd de voorkeur.

Meer in het bijzonder wordt er vooreerst met alle partijen rond tafel gezeten en gekeken of er tot een minnelijk akkoord kan gekomen worden. In dat geval zal een minnelijke expertise georganiseerd worden.

Pas wanneer dit niet lukt, kan er eventueel naar de rechtbank gegaan worden.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Hoe kan ik mijn arts aanklagen?

vraag

Hoe kan ik mijn arts aanklagen?

antwoord

Om een klacht in te dienen tegen een arts kan u zich richten tot de burgelijke rechtbank. Alvorens u recht heeft op een schadevergoeding, dienen drie elementen bewezen te worden:

Bij bewijs van deze drie elementen kan uw arts aansprakelijk gesteld worden en kan u een schadevergoeding bekomen.

 

Hulp nodig bij het indienen van een klacht tegen uw arts? Onze advocaten gespecialiseerd in medisch recht kunnen u helpen! Neem gerust contact op en ontvang een eerste gratis advies.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Wat is een medische fout?

vraag

Wat is een medische fout?

antwoord

Medische fouten zijn, anders dan complicaties, gevallen waar onbedoelde schade optrad waarbij dat vermijdbaar was, waardoor de zorgverlener/zorginstelling hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Hierbij gaat het enerzijds om de schade ten gevolge van medisch-technisch handelen of nalaten en anderzijds schade ten gevolge van het niet respecteren van patiëntenrechten. Hiervoor kan de zorgverlener in kwestie of zorginstelling verantwoordelijk worden gesteld.

 

Duidelijke voorbeelden van medische schadegevallen zijn:

  1. De operatie van een verkeerd lichaamsdeel;
  2. Het achterblijven van medisch materiaal in het lichaam;
  3. De toediening van een verkeerde dosis medicatie;
  4. Het opstarten, verder of stopzetten van een behandeling zonder uw toestemming;
  5. Het aanwenden van een verkeerde operatietechniek;
  6. ….

Heeft u medische schade geleden? Onze advocaten gaan voor jou na of er sprake is van een medische fout dan wel of de schade het gevolg is van een complicatie die zich heeft voorgedaan tijdens de medische ingreep. Contacteer onze advocaten voor medische fouten vrijblijvend en ontvang een eerste gratis advies.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!