Kan ik van mijn huisarts vragen om (foutieve of niet relevante) gegevens uit mijn dossier te verwijderen en niet meer door te geven aan andere zorgverleners ?

vraag

Kan ik van mijn huisarts vragen om (foutieve of niet relevante) gegevens uit mijn dossier te verwijderen en niet meer door te geven aan andere zorgverleners ?

antwoord

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het verzet tegen het meedelen van medische (en zeker persoonlijke) gegevens aan derden en anderzijds het verzet tegen de opname en het bijhouden van gegevens in het medisch dossier.

Als patiënt kan u zich in principe op elk ogenblik verzetten tegen het overmaken van persoonsgegevens door de arts aan een andere beroepsbeoefenaar. Bij verwijzing van een patiënt dient enkel de noodzakelijke informatie overgemaakt te worden, meer in het bijzonder alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de diagnostiek, de kwaliteit en de continuïteit van de zorg.

Het verzet tegen de opname en bijhouden van gegevens in het medisch dossier ligt echter moeilijker. De raadpleging van een arts door een patiënt omvat de facto de uitwisseling van vertrouwelijke mededelingen: de patiënt vertrouwt aan zijn arts zijn gezondheidsproblemen toe. Dit brengt met zich mee dat de patiënt de facto dus zijn/haar toestemming geeft voor het verzamelen van persoonsgegevens door de arts. Het verzet hiertegen wordt in feite niet aanvaard.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Kan ik het medisch dossier opvragen van mijn overleden vader?

vraag

Kan ik het medisch dossier inkijken na overlijden?

antwoord

Als zoon of dochter kunt u geen kopie krijgen van het medisch dossier van uw vader, maar u kan wel een inzage vragen via een arts naar keuze. Het verzoek om inzage moet weliswaar voldoende gemotiveerd en gespecifieerd zijn. Op basis van deze motivering zullen alsdan de gegevens van het dossier beschikbaar worden gesteld die hieromtrent van belang zijn.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Heeft mijn nieuwe huisarts toegang tot mijn Globaal Medisch Dossier (GMD)?

vraag

Heeft mijn nieuwe huisarts toegang tot mijn Globaal Medisch Dossier (GMD)?

antwoord

Uw nieuwe huisarts zal uw GMD overnemen van uw vorige huisarts. Aangezien een huisarts hiervoor per kalenderjaar een honorarium mag aanrekenen (dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald), zal uw nieuwe huisarts het GMD pas overnemen van zijn voorganger van zodra het lopende jaar om is. Een GMD overnemen in het midden van een lopend jaar is immers administratief omslachtig.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Kan ik mijn medisch dossier nog opvragen bij mijn huisarts na meer dan 20 jaar?

vraag

Kan ik mijn medisch dossier nog opvragen bij mijn huisarts na meer dan 20 jaar?

antwoord

Ja. Volgens de Code van geneeskundige Plichtenleer zijn alle artsen verplicht de medische dossiers gedurende 30 jaar te bewaren, te rekenen vanaf het laatste contact met de patiënt.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Moet ik betalen voor een kopie van mijn medisch dossier?

vraag

Moet ik betalen voor een kopie van mijn medisch dossier?

antwoord

Voor een kopie van een medisch dossier kan een bedrag aangerekend worden. De kostprijs van een globaal medisch dossier werd wettelijk vastgelegd.

 

De beroepsbeoefenaar of verzorgingsinstelling heeft het recht maximaal een bedrag van 0,10 EUR aan te rekenen per gekopieerde pagina tekst. Voor een afschrift met betrekking tot medische beeldvorming, mag maximaal 5 EUR per gekopieerd beeld worden gevraagd. De totale kostprijs van een afschrift van een patiëntendossier mag ten slotte nooit hoger zijn dan 25 EUR.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Heb ik het recht om een kopie van mijn medisch dossier op te vragen in een ziekenhuis?

vraag

Heb ik het recht om een kopie van mijn medisch dossier op te vragen in een ziekenhuis?

antwoord

Elke patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier in te kijken. De zorgverlener/ziekenhuis moet u binnen de 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag inzage verlenen. (Art. 9 Wet Patiëntenrechten). Daarnaast heeft u tevens het recht op een kopie van uw dossier. Dat kan zowel een papieren als digitale versie zijn. Men kan u hiervoor maximaal 25 euro vragen.. Vaak vindt u op de site van het desbetreffende ziekenhuis zo’n verzoekformulier dewelke u moet indienen. In bepaalde gevallen kan dit zelfs gewoon telefonisch opgevraagd worden.

Het verzoek kan enkel door uzelf of door uw huisarts worden gedaan/ingediend.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

vraag

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

antwoord

Om uw medisch dossier op te vragen moet u een aanvraagformulier indienen bij de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis. Dit formulier kan je gewoon opvragen bij deze ombudsdienst. Hierna zijn ze verplicht om het volledige dossier met medische gegevens over te maken.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!