Kan ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis een ambulance mij moet voeren?

vraag

Kan ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis een ambulance mij moet voeren?

antwoord

Nee, dat is het enige moment waarop u niet de vrije keuze hebt om te kiezen welke arts u behandelt en in welk ziekenhuis dat gebeurt.

Er wordt bij deze beslissing met veel aspecten rekening gehouden: welke behandeling is nodig? Welk ziekenhuis is het dichtst? Hoe druk is het verkeer? Welke ambulance is vrij?

Indien u een klacht heeft, kan u altijd terecht bij de ombudsdienst van het desbetreffende ziekenhuis of, in laatste instantie, bij de Federale Overheidsdienst voor Patiëntenrechten.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Mag ik een opgenomen gesprek tussen mezelf en mijn arts gebruiken als bewijs?

vraag

Mag ik een opgenomen gesprek tussen mezelf en mijn arts gebruiken als bewijs?

antwoord

De informatieplicht van de arts (vervat in de WPR) is niet altijd eenvoudig om te bewijzen. Het gebeurt dan ook al eens dat u als patiënt het gesprek opneemt om nadien over het nodige bewijsmateriaal te beschikken. Maar kan u dit gebruiken?
De belangrijkste regels vindt u hieronder:

U mag een gesprek met een arts alleszins voor privégebruik opnemen, al dan niet met toestemming van de arts.

In een procedure kan u de opname wel degelijk gebruiken wanneer u de toestemming van de arts hebt verkregen of deze hebt verwittigd over de geluidsopname.

Wanneer u geen toestemming van de arts hebt verkregen en de opname aldus stiekem hebt gemaakt, is het een ander verhaal. In de rechtsleer en rechtspraak bestaat hierover vooralsnog geen eenduidigheid. Nochtans heeft het Hof van Cassatie hieromtrent beslist dat ook in dat geval een zakelijk gesprek in principe kan gebruikt worden als bewijs, tenzij er listen of kunstgrepen werden gebruikt om het één en ander te bekomen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Aangaande het recht op gratis rechtsbijstand

vraag

Aangaande het recht op gratis rechtsbijstand

antwoord

Komt mijn rechtsbijstandsverzekeraar tussen in de kosten van mijn advocaat en mijn raadsgeneesheer?

Inderdaad. De rechtsbijstandsverzekeraar (vervat in uw familiale verzekering) komt tussen voor volgende kosten:

  • alle procedurekosten;
  • de kosten van een advocaat;
  • de kosten van een deskundige (zowel een eigen deskundige als een gerechtsdeskundige);
  • de kosten van een eventuele gedwongen uitvoering;

Let wel op: u dient op voorhand de toelating te vragen voor deze bijstand. Zij kan immers steeds weigeren wanneer zij gegronde redenen heeft. Bovendien kan u ook best vooraf nagaan of er sprake is van een maximum bedrag van kosten waarin zij tussenkomt.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Vertegenwoordiging

vraag

Wie kan u vertegenwoordigen?

antwoord

Indien u niet in staat bent om uw rechten zelf uit te oefenen, doet uw vertegenwoordiger dit. In drie gevallen wordt een vertegenwoordiger aangesteld:

De patiënt is minderjarig

De rechten van minderjarigen worden uitgeoefend door de ouders of voogd. De beroepsbeoefenaar dient wel te oordelen of de minderjarige niet oud en rijp genoeg is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

De patiënt heeft een beschermingsstatuut van verlengde minderjarigheid of van onbekwaamverklaring

Verlengde minderjarigheid is een beschermingsstatuut voor personen met een ernstige mentale handicap van bij de geboorte of de eerste levensjaren. Onbekwaamverklaring is bedoeld voor personen die zeer ernstig en aanhoudend psychisch ziek zijn en personen met een zeer diepe mentale handicap.

Voor deze personen wordt een vertegenwoordiger aangesteld die hun rechten plaatsvervangend uitoefent. De ouders of de voogd oefenen het vertegenwoordigingsrecht uit. Het is wel de bedoeling dat de beroepsbeoefenaar de patiënt zelf zoveel mogelijk betrekt bij het uitoefenen van zijn rechten

De patiënt is een wilsonbekwame meerderjarige

Wilsonbekwame meerderjarigen zijn volwassenen die zelf niet in staat zijn hun rechten uit te oefenen. Denk bijv. aan dementie of coma. Of iemand wilsonbekwaam is of niet, wordt door een beroepsbeoefenaar beoordeeld. Ook hier dient de patiënt zoveel mogelijk te worden betrokken bij de uitoefening van zijn rechten.

Indien u reeds vroeger een vertegenwoordiger hebt aangeduid worden uw rechten uitgeoefend door deze persoon.

Indien u echter niet vooraf een vertegenwoordiger hebt aangeduid, gelden de volgende regels:

samenwonende echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner
wanneer er geen partner is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarig kind
wanneer er geen kind is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: één van uw ouders
wanneer er geen ouder is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarige broer of zus
wanneer er geen broer/zus is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: de beroepsbeoefenaar, in multidisciplinair overleg

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Wat dient u te bewijzen?

vraag

Wat dient u te bewijzen?

antwoord

U dient als slachtoffer het bewijs te leveren van een fout van de zorgverlener, het bestaan van de schade en het causaal verband tussen de fout en de schade. Het gebruik van dergelijke foutaansprakelijkheid is in de medische sector echter ver van ideaal. Bij medische (be)handelingen kunnen verschillende partijen betrokken zijn: de behandelende arts(en), het verpleegkundig personeel, het medisch team, het ziekenhuis… De verschillende zorgverstrekkers hebben elk hun specifieke taken. Het bewijs van een fout, schade en het causaal verband is dan ook vaak moeilijk en zeer delicaat.

Complexiteit aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is complex:

Wie kan in aansprakelijkheid worden aangesproken?
Wie is de bewaarder van de gebrekkige zaak?
Gaat het om een contractuele of extracontractuele verbintenis?
Het instellen van een rechtszaak is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Idealiter laat u zich hierin bijstaan door een advocaat.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Heeft u recht op schadevergoeding?

vraag

Heeft u recht op schadevergoeding?

antwoord

Aansprakelijkheid van zorgverlener/zorginstelling

Burgerlijke rechtbank: indien er sprake is van een medische fout kan u zich richten tot de burgerlijke rechtbank.

Om de beroepsbeoefenaar aansprakelijk te kunnen stellen, dienen in principe drie elementen bewezen te worden:

Een fout
Schade
Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade
Bij bewijs van deze drie elementen, heeft u als slachtoffer recht op een integrale schadevergoeding.

Het bewijs van deze drie componenten is echter vaak moeilijk en zeer delicaat.

Dit geldt des te meer wanneer er verschillende partijen betrokken zijn bij de medische behandeling: de behandelende arts(en), het verpleegkundig personeel, het medisch team, het ziekenhuis… De verschillende zorgverstrekkers hebben elk hun specifieke taken. Dit maakt dat bij de zoektocht naar de medische aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden met een complex geheel van verschillende (rechts)regels. Wij gaan na op welke manier u uw zorgverstrekker dan wel zorginstelling voor de geleden schade kan aanspreken.

Het is hierbij belangrijk om zo snel mogelijk een kopie van uw medisch dossier op te vragen en advies in te winnen over uw kansen om een rechtszaak te winnen.

Om deze inschatting te kunnen maken, werken wij samen met eigen deskundigen.

Strafrechtbank: er kan ook sprake zijn van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij handelingen door een zorgverstrekker die strafbaar zijn volgens het strafrecht.

Voorbeelden hiervan zijn:

Opzettelijke slagen en verwondingen (art. 392, 398 ev. Sw.)
Onopzettelijke slagen en verwondingen (art. 418 ev. Sw.)
Schuldig hulpverzuim (art. 422bis Sw.)
Schending van het beroepsgeheim (art. 488 Sw.)

U kan hiervoor klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoeksrechter om op die manier een schadevergoeding trachten te bekomen.

Geen (bewezen) aansprakelijkheid van zorgverlener

Zoals reeds vermeld kan u ook schade lijden ten gevolge van een medisch ongeval zónder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverstrekker of de zorginstelling aanwezig is óf kan worden aangetoond.

Voor de vergoeding van de schade in dergelijke gevallen werd het Fonds voor Medische Ongevallen in het leven geroepen. De procedure van het Fonds is gratis.

Let wel op: Het Fonds is alleen bevoegd voor schade veroorzaakt vanaf 2 april 2010.

Er zijn daarnaast strikte voorwaarden bepaald waaraan de schade moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor vergoeding. De schade van het slachtoffer moet immers voldoende ernstig zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding door het Fonds. Onder “ernstig” verstaat het Fonds:

een patiënt die lijdt aan een blijvende invaliditeit van 25% of meer;
een patiënt die gedurende minstens zes maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden volledig invalide is;
een patiënt die overleden is;
bijzonder ernstige verstoringen in de levensomstandigheden, ook economisch, die het gevolg zijn van het medisch ongeval

Indien u dit wenst, kunnen wij u bijstaan in de procedure bij het Fonds voor de Medische Ongevallen

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Medische aansprakelijkheid

vraag

Wat is medische aansprakelijkheid en wanneer is het van toepassing?

antwoord

Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid: iemand wordt aansprakelijk gehouden wanneer hij of zij aan de door de wet voorgeschreven voorwaarden voor een aansprakelijkheid voldoet. Iemand kan zich ook verantwoordelijk voelen voor iets of iemand zonder dat dit juridische gevolgen dient te hebben.

 

Er wordt gesproken van medische aansprakelijkheid of aansprakelijkheid bij een medische fout wanneer de arts (zorgverlener) aansprakelijk is voor fouten bij de behandeling en de patiënt hierdoor schade heeft geleden. Medische aansprakelijkheid -en dus aansprakelijkheid bij een medische fout- kan worden weerhouden wanneer de zorgverlener niet die zorg heeft aan de dag gelegd “die van een soortgelijk arts, geplaatst in dezelfde omstandigheden kan worden verwacht”. Maar, meestal is de relatie niet beperkt tot patiënt en arts. Bij een behandeling in (bvb.) een ziekenhuis zullen verschillende artsen samen optreden of kan het zijn dat uw arts wordt bijgestaan door één of meerdere hulppersonen. Dit maakt dat bij de zoektocht naar de medische aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden met een complex geheel van verschillende (rechts)regels. De relatie tot uw zorgverstrekker kan contractueel of buitencontractueel van aard zijn. Wij gaan na op welke manier u uw arts, geneesheer, zorgverstrekker, dan wel zorginstelling voor de geleden schade kan aanspreken.

 

In sommige gevallen bent u het slachtoffer van een medisch ongeval zonder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverstrekker of de zorginstelling kan worden weerhouden. In dit geval is er sprake van een complicatie ten gevolge van uw  behandeling en kan u zich wenden tot het Fonds voor de Medische Ongevallen.

 

Hulp nodig om een zorgverlener aansprakelijk te stellen na een medische fout? Neem contact met ons op en ontvang een eerste gratis advies.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


DNR code

vraag

DNR code? Wat is het en waarom is het belangrijk?

antwoord

In ziekenhuizen dienen frequent beslissingen te worden genomen in verband met het al dan niet reanimeren van patiënten. In overleg met de Commissie Medische Ethiek is een reanimatiebeleid gegroeid om te vermijden dat patiënten die in een medisch uitzichtloze situatie verkeren, nodeloos gereanimeerd worden of op de afdeling Intensieve Zorgen terechtkomen.

De gebruikte code hiervoor is DNR (DNR=‘Do Not Resuscitate’, ‘Do Not Reanimate’ of ‘Reanimeer Niet’) en handelt over de afbouw of het stopzetten van een therapie of het niet meer opstarten van een (nieuwe) therapie edm.

Met deze code geven de artsen aan wat er voor een bepaalde patiënt(e) nog wenselijk en zinvol is qua therapieverstrekking.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende DNR-codes:

  • code 0:  er is geen therapiebeperking, de patiënt wordt maximaal behandeld.
  • code 1:  In deze situatie krijgt de patiënt alle nodige levensverlengende medische zorgen, maar ingeval van een hartstilstand zal geen hartmassage of elektrische defibrillatie (verklarende woordenlijst) meer toegepast worden.
  • code 2: er wordt niet meer gereanimeerd en de bestaande medische zorgen worden ook niet meer uitgebreid, de specifiek aangeduide levensverlengende behandelingen worden niet meer gestart.
  • code 3: er wordt niet meer gereanimeerd, er wordt geen enkele levensverlengende behandeling nog gestart en de lopende levensverlengende behandelingen worden afgebouwd/gestopt , meestal in het licht van een naderend en onafwendbaar     levenseinde.

Deze DNR codering wordt, in overleg met andere zorgverleners, door de arts ingesteld.  Een DNR-besluit wordt zoveel als mogelijk gecommuniceerd met de familie en de patiënt. De patiënt kan dit onderwerp ook steeds zelf met zijn/haar arts bespreken.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]