Hoe wordt mijn schade eigenlijk berekend?

vraag

Hoe wordt mijn schade eigenlijk berekend?

antwoord

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het  Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Die lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Wat verstaat men onder ‘het recht op geïnformeerde toestemming

vraag

Wat verstaat men onder ‘het recht op geïnformeerde toestemming?

antwoord

Het is niet mogelijk om een behandeling op te starten, verder of stop te zetten ZONDER uw toestemming.

De beroepsbeoefenaar dient u hierbij vooraf (bijv. alvorens u zich op de operatietafel bevindt) grondig te informeren over de gewenste behandeling zodoende u  voldoende weet om een oordeel te vormen, zoals:

  • Het doel (bijv.: dient de tussenkomst om een diagnose te stellen of om een operatie uit te voeren?)
  • De aard (bijv.: is het een pijnlijke tussenkomst of niet?)
  • De urgentie (bijv.: kan de tussenkomst worden uitgesteld of niet?)
  • De duur en de frequentie (bijv.: hoe lang en hoe vaak zal de tussenkomst nodig zijn?)
  • De nevenwerkingen en de risico’s
  • Eventuele nazorg
  • Mogelijke alternatieven
  • De financiële gevolgen (bijv. de honoraria, het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar)
  • De mogelijke gevolgen bij weigering (bijv. kans op sterfte, kans op achteruitgaan)

Deze toestemming kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend zijn.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Op welke informatie heb ik recht als patiënt?

vraag

Op welke informatie heb ik recht als patiënt?

antwoord

U heeft als patiënt het recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. De zorgverstrekker moet u dus zo goed mogelijk inlichten over de diagnose, de behandeling, de geneesmiddelen, de kostprijs, …. Hierbij heeft u ook patiëntenrechten voor inzage in het dossier. De zorgverstrekker moet daarbij ook advies geven over wat u het beste doet en niet doet in uw geval en wat de gevolgen zijn van uw beslissing.

Naast het recht om te weten heeft u ook het recht om NIET te weten, wat betekent dat u zelf kan kiezen om niet geïnformeerd te worden. Stel bijv. dat u onderzocht wordt in het kader van een onderzoek naar kanker, maar dat ze hierdoor ook te weten zijn gekomen dat u drager bent van een ongeneeslijke ziekte. U kan op voorhand laten weten dat u enkel de informatie wenst te weten waarvoor u specifiek wordt onderzocht.

In een aantal situaties kan de beroepsbeoefenaar wel beslissen om u tegen uw wil in te informeren. Hij is daartoe verplicht wanneer hij van oordeel is dat hij anders uw gezondheid of die van derden ernstig in gevaar brengt. Denk daarbij bijv. aan een besmettelijke ziekte. De beroepsbeoefenaar moet hiervoor wel vooraf een andere beroepsbeoefenaar raadplegen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Kan ik klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis voor een gebrek aan communicatie?

vraag

Kan ik klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis voor een gebrek aan communicatie?

antwoord

Volgens de Wet Patiëntenrechten (art. 11 §1) kan u als patiënt een klacht neerleggen in verband met de uitoefening van uw patiëntenrechten. Als patiënt heeft u o.m. het recht op informatie omtrent uw gezondheidstoestand en een geplande ingreep/behandeling (incl. de risico’s, alternatieve behandelingen, …). Indien u van oordeel bent dat de arts op dit vlak tekort heeft geschoten, kan u zich hiervoor wel degelijk richten tot de ombudsdienst.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

vraag

Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

antwoord

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking is getreden, legt de rechten van de patiënten op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat.

Hij bepaalt immers duidelijk aan welke regels de zorgverstrekker zich dient te houden en waarop u als patiënt kan rekenen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Kan ik van mijn huisarts vragen om (foutieve of niet relevante) gegevens uit mijn dossier te verwijderen en niet meer door te geven aan andere zorgverleners ?

vraag

Kan ik van mijn huisarts vragen om (foutieve of niet relevante) gegevens uit mijn dossier te verwijderen en niet meer door te geven aan andere zorgverleners ?

antwoord

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het verzet tegen het meedelen van medische (en zeker persoonlijke) gegevens aan derden en anderzijds het verzet tegen de opname en het bijhouden van gegevens in het medisch dossier.

Als patiënt kan u zich in principe op elk ogenblik verzetten tegen het overmaken van persoonsgegevens door de arts aan een andere beroepsbeoefenaar. Bij verwijzing van een patiënt dient enkel de noodzakelijke informatie overgemaakt te worden, meer in het bijzonder alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de diagnostiek, de kwaliteit en de continuïteit van de zorg.

Het verzet tegen de opname en bijhouden van gegevens in het medisch dossier ligt echter moeilijker. De raadpleging van een arts door een patiënt omvat de facto de uitwisseling van vertrouwelijke mededelingen: de patiënt vertrouwt aan zijn arts zijn gezondheidsproblemen toe. Dit brengt met zich mee dat de patiënt de facto dus zijn/haar toestemming geeft voor het verzamelen van persoonsgegevens door de arts. Het verzet hiertegen wordt in feite niet aanvaard.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Kan ik het medisch dossier opvragen van mijn overleden vader?

vraag

Kan ik het medisch dossier inkijken na overlijden?

antwoord

Als zoon of dochter kunt u geen kopie krijgen van het medisch dossier van uw vader, maar u kan wel een inzage vragen via een arts naar keuze. Het verzoek om inzage moet weliswaar voldoende gemotiveerd en gespecifieerd zijn. Op basis van deze motivering zullen alsdan de gegevens van het dossier beschikbaar worden gesteld die hieromtrent van belang zijn.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Heeft mijn nieuwe huisarts toegang tot mijn Globaal Medisch Dossier (GMD)?

vraag

Heeft mijn nieuwe huisarts toegang tot mijn Globaal Medisch Dossier (GMD)?

antwoord

Uw nieuwe huisarts zal uw GMD overnemen van uw vorige huisarts. Aangezien een huisarts hiervoor per kalenderjaar een honorarium mag aanrekenen (dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald), zal uw nieuwe huisarts het GMD pas overnemen van zijn voorganger van zodra het lopende jaar om is. Een GMD overnemen in het midden van een lopend jaar is immers administratief omslachtig.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Kan ik mijn medisch dossier nog opvragen bij mijn huisarts na meer dan 20 jaar?

vraag

Kan ik mijn medisch dossier nog opvragen bij mijn huisarts na meer dan 20 jaar?

antwoord

Ja. Volgens de Code van geneeskundige Plichtenleer zijn alle artsen verplicht de medische dossiers gedurende 30 jaar te bewaren, te rekenen vanaf het laatste contact met de patiënt.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]


Moet ik betalen voor een kopie van mijn medisch dossier?

vraag

Moet ik betalen voor een kopie van mijn medisch dossier?

antwoord

Voor een kopie van een medisch dossier kan een bedrag aangerekend worden. De kostprijs van een globaal medisch dossier werd wettelijk vastgelegd.

 

De beroepsbeoefenaar of verzorgingsinstelling heeft het recht maximaal een bedrag van 0,10 EUR aan te rekenen per gekopieerde pagina tekst. Voor een afschrift met betrekking tot medische beeldvorming, mag maximaal 5 EUR per gekopieerd beeld worden gevraagd. De totale kostprijs van een afschrift van een patiëntendossier mag ten slotte nooit hoger zijn dan 25 EUR.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies![cf7sr-simple-recaptcha]